ஆண்டின் இறுதியில் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் சரக்குகளை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

சிறு வணிகங்கள் அவற்றின் உற்பத்தி நிலைகளை சரிசெய்ய அவர்களின் சரக்குகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். தெரிந்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான சரக்குகளில் ஒன்று, முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் சரக்கு ஆகும், ஏனெனில் இது விற்கக் கூடிய பொருட்களின் அளவைக் குறிக்கிறது. ஆண்டிற்கான முடிவடைந்த முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியலைக் கணக்கிடுங்கள், இதன் மூலம் அடுத்த ஆண்டுடன் நீங்கள் எவ்வளவு சரக்குகளைத் தொடங்குவீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.

1

நடப்பு ஆண்டிற்கான தொடக்க சரக்குகளாகப் பயன்படுத்த முந்தைய ஆண்டிலிருந்து முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் இறுதி மதிப்பைக் கொண்டு செல்லுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான முடிவடைந்த பொருட்களின் பட்டியல் $ 10,000 ஆக இருந்தால், அதுவும் 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான தொடக்க முடிக்கப்பட்ட சரக்கு சரக்குகளாக இருக்கும்.

2

உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நேரடி பொருட்களின் விலை, உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் நேரடி உழைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டில் உள்ள பொருட்களைத் தொடங்குதல், பின்னர் செயல்பாட்டில் முடிவடையும் பொருட்களைக் கழித்தல். இது ஆண்டிற்கான உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த செலவை உங்களுக்கு வழங்கும்.

3

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விலையில் ஆரம்பத்தில் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியலைச் சேர்க்கவும். இது விற்பனைக்கு கிடைக்கும் மொத்த பொருட்களை உங்களுக்கு வழங்கும்.

4

விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் மொத்த பொருட்களிலிருந்து விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையைக் கழிக்கவும். இது ஆண்டின் இறுதியில் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த மதிப்பை உங்களுக்கு வழங்கும்.

அண்மைய இடுகைகள்